Novas

Sábado, 14 de febreiro de 2015

Os populares demandan que o Goberno local se absteña de contratar con empresas externas servizos xurídicos de todo tipo que poidan ser atendidos con recursos propios do Concello ou, de forma gratuíta, a través dos servizos de asesoramento xurídico da Deputación provincial.

Julia Rodríguez descobre o pago do Goberno local de máis de 135.000 euros para elaborar unha RPT que segue sen ser aprobada

A portavoz asegura que o Concello dispuxo ao longo destes anos de técnicos xurídicos perfectamente cualificados para emitir este tipo de informes polos que se veu pagando sistematicamente a entidades externas

O Grupo Municipal do PP de Monforte presentou unha moción para o próximo Pleno na que instan ao equipo de Goberno a dar conta do estado de elaboración e tramitación da relación de postos de traballo do Concello, que foi obxecto de contratación en novembro de 2012. Os populares demandan ademais que os nacionalistas se absteñan de contratar con empresas externas servizos xurídicos de todo tipo que poidan ser atendidos con recursos propios do Concello ou, de forma gratuíta, a través dos servizos de asesoramento xurídico da Deputación provincial.

Os populares descobren o pago de 135.672,88 euros nos últimos anos por contratos e facturas soportadas polo Concello para a elaboración dunha relación de postos de traballo (RPT) que segue sen ser aprobada. Tanto é así que recentemente para que un Policía Local pasase a situación de segunda actividade o Pleno tivo que aprobar o catálogo correspondente para ese suposto ao carecer o Concello da necesaria RPT e non atopar o catálogo que debería obrar de non existir a relación de postos de traballo.

Así o fixo constar o Sr. Secretario, en informe de data 12/12/2014: "A Relación de Postos de Traballo (RPT) é ou marco de definición e valoración de postos de traballo dá Administración Pública. Cando non ano 1986 se implantou ou sistema retributivo vixente para vos funcionarios dá administración local, a través do RD 861/1986, unha D.T. 2ª de dita norma preveu un Catálogo de postos a efectos do complemento específico ata que se dispuxese de RPT. Hai que supoñer que retribuido -como non podería ser doutro modo- ou persoal do Concello de Monforte de Lemos segundo esa normativa, debeu haber non seu día un documento tipo Catálogo, que sería ou que obrase aínda hoxe en ausencia de RPT, e que serviría para interpretar que non seu seo se cumprise coa Lei 4/2007. Pero non sendo posible atopar dito Catálogo, só por vía desa suposición, cabería definir transitoriamente ou posto que agora ocúpanos ata dispoñer dunha RPT na que se integrase".

Pago reiterado a entidades externas

A portavoz do PP de Monforte, Julia Rodríguez, asegura que o Concello dispón e dispuxo ao longo destes anos de técnico xurídicos perfectamente cualificados para emitir este tipo de informes polos que se veu pagando sistematicamente a entidades externas.

"Para máis despropósito, engade, a Deputación dispón dun servizo de asesoría xurídica para os Concellos que o soliciten que comprende entre as súas funcións o asesoramento en dereito no seu respectivo ámbito competencial, incluíndo expresamente entre outras tarefas evacuar informes e ditames fundados en dereito ou a emisión de estudos xurídicos de interese para os concellos, podendo ser obxecto dese asesoramento gratuíto a elaboración da RPT, como ocorreu noutros concellos da provincia.

De feito, a propia Deputación ten posto de relevo o aforro que lle ten representado a moitos concellos da provincia a súa colaboración na elaboración das RPTs considerando os elevados custos que representa a contratación cunha empresa privada.

Como sinala a xurisprudencia, "A Relación de Postos de Traballo configúrase como o instrumento técnico a través do cal realízase pola Administración a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos e con expresión dos requisitos esixidos para o seu desempeño, de modo que en función delas defínense os persoais das Administracións Públicas e determínanse as ofertas públicas de emprego".

Relación de facturas pagas polo Concello ao longo dos últimos anos sobre a RPT:

- Factura de 15/09/2004, a FEUGA, por importe de 3.016 euros. Concepto: "informe e negociación de complementos retributivos de funcionarios" do profesor Jaime Cabeza Pereiro. - Factura de 11/11/2004, a FEUGA, por importe de 10.440 euros. Concepto: "informe e elaboración de catálogo de postos de traballo do Concello de Monforte de Lemos" do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 1/04/2005, a FEUGA, por importe de 11.948 euros. Concepto: "Revisión do catálogo de postos de traballo, clasificación do persoal e estabilización de laborais, ademais da negociación cos representantes" a cargo do profesor Argimiro Vermello Salgado.
- Factura de 31/12/2005, a FEUGA, por importe de 3.519'44 euros. Concepto: "asistencia na negociación colectiva do persoal funcionario" a cargo do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 10/03/2006, á FEUGA, por importe de 3.519'44 euros. Concepto: "asistencia na negociación colectiva do persoal laboral" a cargo do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 15/11/2007, a FEUGA, por importe de 3.480 euros. Concepto: "asesoramento no inicio da aplicación do convenio de laborais e acordo de funcionarios, negociación con colectivos excluídos e de redacción de bases no proceso de estabilización do persoal" a cargo do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- O 23 de novembro de 2007 o Concello de Monforte formalizou, previo procedemento negociado sen publicidade, un contrato de asistencia técnica coa empresa madrileña EVERIS SPAIN S.L. que tiña por obxecto a realización de traballos de análises e avaliación da organización da Administración do Concello de Monforte, por importe de 30.000 euros, e un prazo de execución de 8 semanas.
- 3 de marzo de 2008: o Concello de Monforte formalizou, outra vez, previo procedemento negociado sen publicidade, un contrato de asistencia técnica coa mesma empresa madrileña EVERIS SPAIN S.L. que tiña por obxecto a definición dun novo modelo organizativo e a elaboración da relación de postos de traballo no Concello de Monforte, esta vez, por importe de 28.000 euros, e un prazo de execución de 8 semanas.
- Nese mesmo ano, preséntase para cobro outra factura de 26/12/2008, de FEUGA, por importe de 3.480 euros. Concepto: "análise e negociación da R.P.T do Concello de Monforte" a cargo do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 14/04/2010, a FEUGA, por importe de 3.480 euros. Concepto: "seguimento da implantación da RPT no Concello" do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- -Factura de 01/02/2011, a FEUGA, por importe de 7.080 euros. Concepto: "análise e seguimento da oferta de emprego público do Concello de Monforte 2010 e as súas incidencias xurídicas" do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 13/07/2011, a FEUGA, por importe de 3.540 euros. Concepto: "segundo pago do proxecto: análise e negociación da RPT do Concello de Monforte" proxecto do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- Factura de 06/08/2012, a FEUGA, por importe de 1.180 euros. Concepto: "informe relativo á suspensión de convocatorias e amortización de prazas" do profesor Jaime Cabeza Pereiro.
- En Xunta de Goberno de 15.11.2012, adxudicouse o contrato menor para a elaboración da Relación de Postos de Traballo do Concello de Monforte á Universidade de Vigo, por importe de 21.780 euros.
- Abono da factura de data 26/12/2013, a FEUGA, por importe de 1.210 euros. Concepto: "realización de informe: incremento da xornada do traballador a xornada completa debido á dirección das escolas de música, con incremento da retribución correspondente de aproximadamente 5000 euros ao ano. Cómo se pode efectuar" informa: profesor Jaime Cabeza Pereiro.

Novas

Redes Sociais