Novas

Xoves, 15 de marzo de 2018

Os populares consideran que o Goberno local “ten moito traballo por facer” para avanzar na accesibilidade universal

O PP de Monforte pídelle ao Concello a súa adhesión á declaración da FEMP de municipio accesible

Julia Rodríguez demanda que o equipo de Goberno atenda ás recomendacións da Federación Española de Municipios e Provincias que afectan á estrutura organizativa municipal, ás ordenanzas ou á orientación e información á cidadanía, entre outras medidas

O Grupo Municipal do PP de Monforte presentará unha iniciativa no próximo Pleno para que o Concello se adhira á declaración da FEMP sobre accesibilidade universal municipal posto que “ten moito traballo por facer” neste ámbito. Trátase, explican, de ir dando pasos para que a accesibilidade universal poida ser unha realidade.

Os populares reclaman que, xa que o alcalde non quere constituír a comisión sobre Prodeme pese a contar co respaldo do Pleno, polo menos o equipo de Goberno atenda ás recomendacións da FEMP sobre a creación dunha comisión que pretenda solucionar os conflitos en relación con entidades sociais en materia de accesibilidade.

A declaración da FEMP indica que a accesibilidade universal é a posibilidade de acceso, de uso e goce do conxunto das contornas, bens e servizos que ofrece a nosa sociedade no noso municipio, sen discriminacións nin exclusións por razóns de discapacidade física, sensorial ou cognitiva.

No ano 2003 aprobouse a lexislación básica estatal que establece as obrigacións de accesibilidade e non discriminación, e posteriormente o Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, que determinou os prazos de elixibilidade das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación.

Queda traballo por facer

As administracións públicas, e de forma máis directa as entidades locais, xunto coa sociedade civil, avanzaron significativamente en favor da accesibilidade universal na última década. Con todo, as accións implementadas non foron suficientes.

Neste contexto, tal e como cita a FEMP, resulta determinante alinearnos, cooperar entre as entidades locais e as entidades da sociedade civil que velan pola defensa dos dereitos das persoas con diferentes capacidades e represéntanas, para acordar accións que permitan abordar de xeito realista o cumprimento das condicións de accesibilidade e non discriminación.

Con este propósito, a Federación Española de Municipios e Provincias recomenda ás súas entidades locais asociadas e á sociedade civil e á súa cidadanía, mediante esta declaración:

-Que a estrutura organizativa municipal conteña un área de xestión específica da accesibilidade universal, incorporada a unha concellería que contemple este temo.

-Que en toda iniciativa municipal sexa valorada a aplicación dos criterios de accesibilidade universal e o seu cumprimento.

-Que a área de xestión específica da accesibilidade universal coordine a Comisión Municipal de Accesibilidade Universal, órgano municipal de coordinación que liquidará os conflitos interdepartamentais xurdidos nos proxectos e actuacións municipais.

-Que o goberno local impulse a firma dun pacto municipal e a creación dun observatorio municipal sobre accesibilidade universal coas entidades representativas da sociedade civil en materia de accesibilidade universal.

-Que o goberno local elabore, execute, avalíe e actualice o seu plan municipal de accesibilidade universal, en colaboración coas entidades representativas da sociedade civil en accesibilidade universal.

-Que no plan municipal de accesibilidade universal determínese a porcentaxe de fondos do orzamento municipal destinado a accesibilidade universal no período de aplicación do plan.

-Que anualmente elabórese unha memoria de seguimento do plan municipal de accesibilidade universal que conteña as actuacións realizadas nesta materia polo concello, diferenciándoas daquelas destinadas especificamente da atención á discapacidade.

-Que o conxunto de ordenanzas municipais contemple necesariamente actualizado, o ámbito da accesibilidade universal.

-Que as entidades locais inclúan no seu plan de formación para empregados públicos, a materia de accesibilidade universal.

-Que o goberno local oriente, informe, conciencie e asesore aos cidadáns en materia de accesibilidade universal.

-Que se propicie a existencia de entidades representativas da sociedade civil en accesibilidade universal e a incorporación desta materia naqueloutras entidades da sociedade civil que non a teñan como obxecto social.

-Que xunto coas entidades representativas da sociedade civil en accesibilidade universal, cénsense as necesidades de actuación municipal no ámbito da accesibilidade universal, se xerarquicen e aténdanse, segundo o establecido no plan municipal sobre accesibilidade universal.

-Que a contratación pública municipal sexa especialmente rigorosa na esixencia dos criterios de accesibilidade universal na contratación dos bens e servizos adquiridos cos seus fondos públicos.

-Que o Goberno Central e os Gobernos Autonómicos doten de recursos económicos suficientes ás entidades locais para que poidan desenvolver adecuadamente as actuacións recomendadas nesta Declaración.

-Que a lexislación estatal e autonómica determine axústelos razoables nas diferentes contornas para que as entidades locais poidan exercer as súas competencias no ámbito da accesibilidade universal, en beneficio da cidadanía.

Ver declaración de accesibilidade universal

Novas

Redes Sociais